Oferta noastră de servicii pe partea de resurse umane include:

 • Preluarea şi verificarea datelor primare de la client
 • Centralizarea lunară a pontajelor necesare la calculul salariilor
 • Calcularea salariilor si intocmirea statelor de plata
 • Calculul reținerilor și al popririlor salariale
 • Stabilirea obligatiilor de plată aferente salariilor
 • Întocmirea si depunerea on-line a Declaratiei 112 privind obligațiile salariale
 • Întocmirea (dacă este cazul) a dosarului pentru recuperarea sumelor privind concedii medicale și indemnizații de la casele de sănătate
 • Completarea, actualizarea şi transmiterea Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor (REVISAL) la I.T.M.
 • Redactarea şi înregistrarea contractelor individuale de muncă
 • Întocmirea şi administrarea dosarelor de personal
 • Întocmirea fişelor de post
 • Redactarea şi înregistrarea actelor adiţionale privind modificarea contractului individual de muncă
 • Întocmirea deciziilor de încetare / suspendare a contractului individual de muncă
 • Întocmirea adeverinţelor solicitate de salariaţi

 

Consultanța financiară înseamnă următoarele lucruri:

 • analiza structurilor financiare
 • analiza gestiunii financiare, costul și rentabilitatea capitolului investit
 • analiza de gestiune a fondului de rulment, determinarea indicatorilor de analiză financiară pe bază de rate, ponderi, retratări, etc.
 • consultanța financiară privind elaborarea de tablouri de finanțare și planuri de trezorerie
 • asistența și consultanța financiară în prevenirea și înlăturarea dificultăților companiei (analiza riscurilor, determinarea soluțiilor, realizarea și monitorizarea planurilor de criză, a planurilor de măsuri, a programelor de reorientare și organizare)
 • consultanța financiară și analiza sistemelor de credit, leasing, factoring, etc
 • analiza și consultanța financiară a contului de rezultate
 • consultanța financiară și analiza intrărilor și ieșirilor de bani din firmă
 • consultanța financiară și analiza valorii companiei în prezența impozitării rezultatelor
 • consultanța financiară privind decizia de investiții în mediul economic cert sau incert

Expertiza contabilă este o formă de cercetare în vederea lămuririi modului în care sunt reflectate în documente și în evidența tehnic-operativă și contabilă anumite fapte, împrejurări, situații, etc. de natură financiar-contabilă.

În funcție de destinația sa expertiza contabilă poate fi judicară (atunci cînd e dispusă de organele judiciare pentru soluționarea cauzelor aflate în faza anchetei, cercetării sau judecății) și extrajudiciară (atunci cînd este solicitată de persoane fizice sau juridice fără să existe un dosar de anchetă, cercetare sau judecată).

Expertiza contabilă este misiunea dată unui expert de a controla registrele, conturile și actele justificative ale unui agent economic in scopul de a furniza părților interesate datele pentru o echitabilă regularizare a situației.

Societatea noastră realizează rapoarte de expertiză contabilă atît judiciară cît și extrajudiciară avînd ca obiective specifice:   

 • Evidenţierea neregularităţilor existente în activităţile economice ale unui agent economic, cauzele generatoare ale acestor neregularităţi precum şi prezentarea unei serii de posibilităţi de soluţionare a inadeverţentelor constatate.
 • Controlul registrelor, conturilor şi actelor justificative ale unei societăţi, interpretarea datelor de evidenţă şi formularea opiniilor cu privire la problemele identificate pe baza legislaţiei în vigoare.
 • Analiza conformităţii faptelor economice cu documentele aferente, precum şi cauzele care au generat abaterile de la actele normative în vigoare.

O imagine exactă a situațiilor financiare îi ajută pe antreprenori să își înțeleagă și să își gestioneze mai bine intreaga afacere: situațiile financiare oferă informații prețioase despre datorii, active, capitaluri proprii și profitabilitate într-o anumită perioadă de timp. Chiar și cei care au un plan de afaceri au nevoie de o imagine clară a afacerii pe care vor să o dezvolte.

Serviciile noastre profesionale de evidență contabilă se referă in principal la:

 • Contabilizarea cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor patrimoniale;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor lunare, trimestriale şi anuale privind impozitele şi taxele datorate;
 • Stabilirea obligaţiilor de plată lunare şi trimestriale;
 • Întocmirea documentelor pentru plata obligaţiilor bugetare;
 • Evidenţa şi analiza datoriilor şi creanţelor;
 • Evidenţa şi analiza capitalurilor şi a imobilizărilor;
 • Întocmirea jurnalelor de TVA, registrului jurnal, registrului inventar, registrului de evidenţă fiscală, cartea mare;
 • Întocmirea balanţei lunare de verificare;
 • Întocmirea situaţiilor financiare anuale şi depunerea acestora la organele fiscale;
 • Pregătirea documentaţiei pentru obţinerea de credite bancare;
 • Consultanţă şi studii de reducere a costurilor, redresare financiară;
 • Evaluare economico – financiară, diagnoză.